Dr Shardeshu Srivastava (PT)

Dr Shardeshu Srivastava (PT)

Director of Physiotherapy Services
Founder of PhysioAdviserIndia
Dr Shivani Sharma(PT)

Dr Shivani Sharma(PT)

Head of department
Co-founder PhysioAdviserIndia
Mr Sanjay Surana

Mr Sanjay Surana

Adviser of PhysioAdviserIndia
Dr U N Shahi

Dr U N Shahi

Senior Consultant
Adviser of PhysioAdviserIndia
Dr Atif Aquil (PT)

Dr Atif Aquil (PT)

Physiotherapist
Dr Kishan Chaudhary (PT)

Dr Kishan Chaudhary (PT)

Physiotherapist
Dr Jyoti Rajput (PT)

Dr Jyoti Rajput (PT)

Physiotherapist
Dr Nootan Saini (PT)

Dr Nootan Saini (PT)

Physiotherapist